KALEKAPI--BİM MARKETİ

ANTALYA - MANAVGAT

Sinan Mah. Hüsnü Karakaş Cad. 3/B-01-02

---